Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei

1.  A képzés megnevezése:

Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei

 

2. Kapcsolattartó, szervezést végző személy, szervezeti egység megjelölése, elérhetősége:

ME Felnőttképzési Regionális Központ, felnottkepzes@uni-miskolc.hu; 46/565-482;

 

3. A képzés célja:

A program célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek mindazokkal a már meglévő és új lehetőségekkel, módszerekkel és formákkal, amelyek a bűnelkövetők eredményes reintegrációját szolgálják. A képzés keretében a résztvevők kapjanak képet azokról a változásokról, amelyek a reintegrációban közreműködő intézményrendszer felépítésében és tevékenységi körében az elmúlt időszakban bekövetkeztek. Így ismerkedjenek meg az igazságügyi hivatalok új tevékenységei köreivel, így különösen a megújult pártfogó felügyelői szolgálat szervezetével és feladataival, a pártfogó felügyelet, mint közösségi büntetés, valamint az utógondozás és börtön-pártfogolás, a közérdekű munka-büntetés főbb szabályaival és megvalósulási formáival. Kapjanak képet a büntetőjogi mediáció jelenlegi szabályairól, alkalmazási lehetőségeiről és eddigi tapasztalatairól.

 

4. A program során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

1. Képessé válnak munkavégzésük során a reintegrációt szolgáló új technikák és megoldások alkalmazására.

2. Megszerzett ismereteinek birtokában a reintegrációt szolgáló új jogintézményekről történő felvilágosítás nyújtására.

3. Az igazságügyi szociális munka sajátosságainak megismerésével az eredményesebb munkavégzésre. 

4. A reintegrációban részt vevő intézményekkel történő eredményesebb együttműködésre.

5. A bűnelkövetők sajátosságai megismerését követően részükre történő eredményesebb segítségnyújtásra és a velük való eredményesebb együttműködésre.

6. A bűncselekmény elkövetéséhez vezető okok és a kockázati tényezők jobb felismerésére és megfelelő szinten történő értékelésére. 

7. Az egyes elkövetői csoportok (fiatalkorúak, alkohol- illetve drogfogyasztók stb.) sajátosságainak és e sajátosságok kezelési metodulainak elsajátsítását követően a bűnelkövetőkkel való eredményesebb együttműködésre társadalomba való visszavezetésük érdekében.

8. Képessé válnak hatékony segítséget nyújtani a hosszabb ideje társadalomból kivont személyek új társadalmi viszonyokhoz való alkalmazkodásához.

9. Megismerve a reintegrációban részt vevő civil szervezetek tevékenységét és rendszerét képessé válnak azok eredményesebb bevonására a saját tevékenységük végzésével összefüggésben.

10. Képessé válnak arra, hogy a fogvatartásból szabadulókkal megismertessék a visszaesés veszélyét növelő kortárscsoportok főbb jellemzőit, illetve az ezek elkerülését biztosító technikákat.

11. Az alternatív büntetések, közösségi szankciók, elterelési lehetőségek hazai formáinak megismerésével képessé válnak saját szakmai környezetükben e büntető jogpolitikai szemlélet eredményesebb képviseletére és e gondolatok továbbadására. 

12. Képessé válnak a bűnelkövetők egyéni kockázati tényezőinek hatékonyabb felismerésére és ezek függvényében egy eredményesebb egyéni reintegrációs program kialakítására.

13. A gyakorlati képzés eredményeként képessé válnak a konfliktusok eredményes kezelésére. Elsajátított konfliktus-kezelési technikák segítségével képessé válnak arra, hogy tanácsot, javaslatot adjanak a konfliktus-helyzetben lévők számára konfliktusaik hatékonyabb megoldása érdekében.

14. Képessé válnak a mindennapi életben leggyakrabban előforduló konfliktusokkal kapcsolatos – képzés során megszerzett - alapvető ismereteik (háttér, okok, típusok) alkalmazására.

15. Képessé válnak a konfliktus jellegének függvényében a legfontosabb konfliktus-feloldási, -kezelési módok és lehetőségek kiválasztására. 16. Képessé válnak a tipikus konfliktushelyzetek gyakorlatban történő felismerésére és szükség esetén az elsajátított konfliktuskezelési technikák alkalmazására.

17. Megszerzett képességeiknek köszönhetően képessé válnak az érintettekkel való hatékonyabb kommunikációra.

  

5. A programba való bekapcsolódás feltételei:

1. Végzettség: Középfokú végzettség

2. Szakmai gyakorlat: Közigazgatási vagy egészségügyi, szociális, oktatási, igaszságszolgáltatási, ill. non-profit területen megszerzett gyakorlat

3. Egészségügyi alkalmasság: -

4. Esetlegesen előzetesen elvárt ismeret(ek): -

5. Egyéb feltétel(ek): A képzés költségeinek befizetését igazoló irat bemutatása.

                                      A jelentkezési lap megfelelő kitöltése, aláírása.

                                      Felnőttképzési szerződés megkötése.

 

6. Képzési idő: 48 óra, ebből - Elmélet 34 óra

                                              - Gyakorlat 14 óra

 

7. Intenzitás Időtartam:

 Napi 8 órában vagy 6 nap 1 hét - hónap

 Napi 6 órában vagy 2*4 nap 2 hét - hónap

 Napi 6 órában 4*2 nap 7 hét - hónap

 

8. A képzés formája: csoportos képzés

 

9. A tananyag egységei (moduljai):

A program moduljainak megnevezése, Elm. óraszám, Gyak. óraszám

1.  I. elméleti modul 34 -

2.  II. (gyakorlati) modul - 14

    

10. A képzés (ill. egységeinek) elvégzését igazoló irat megnevezése: Tanúsítvány 

kiadásának feltételei:

- A képzés két moduljának elvégzése.

- A képzés zárásakor megírt teszt legalább 60%-os teljesítése.

- I. (elméleti) modul esetén 10%-ot nem meghaladó hiányzás.

- Gyakorlati modulon teljes részvétel.

 

11. Képzés kezdési időpontja : Igény szerint folyamatosan  

 

12. Csoportlétszám:

1. Minimum 20 fő

2. Maximum 24 fő

 

13.  A képzés díja: Létszámtól, helyszíntől függően Ft/fő