A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai

1.  A képzés megnevezése:

A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai

 

2. Kapcsolattartó, szervezést végző személy, szervezeti egység megjelölése, elérhetősége:

ME Felnőttképzési Regionális Központ, felnottkepzes@uni-miskolc.hu; 46/565-482;

 

3. A képzés célja:

A program célja, hogy a gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatba kerülő szakemberek megismerjék a gyermek- és fiatalkorúak magyarországi helyzetét, különös tekintettel a szegregáció, a gyermekszegénység és az esélyegyenlőség kérdéseire, valamint ezek hatásaira. képet kapjanak a gyermek- és fiatalkorú elkövetők és áldozatok hazai jellemzőiről, a gyermek- és fiatalkori bűnözés új formáiról, valamint a tipikus áldozati helyzetekről. megismerjék a kriminális érintettség kialakulásában szerepet játszó támogató és gyengítő faktorokat, valamint azokat az új módszereket és megoldásokat, amelyek a már bűnelkövetővé vált vagy az erkölcsi veszélyzónában élő gyermekek és fiatalok pszichopedagógiai illetve egyéb módszerekkel történő ellátását biztosítják. áttekintik a kezelőrendszer beavatkozási területeit, így különösen a gyermekvédelem, az oktatás bűnmegelőzési lehetőségeit, valamint a bűnmegelőzést segítő új megoldásokat (pl. kortárssegítés). ugyanakkor a képzés célja az új megközelítésmódok és szemlélet minél szélesebb körű érvényre juttatása mellett az is, hogy a hallgatók képessé váljanak konfliktushelyzetek eredményesebb kezelésére és az érintettekkel valamint a társintézményekkel – különösen a jelzőrendzser tagjaival - történő eredményesebb kommunikációra az általuk elsajátított technikák eredményeként.

 

4. A program során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

1. Képessé válnak a kriminális érintettség kialakulásában szerepet játszó támogató és gyengítő faktorok felismerésére, ezáltal a bűnelkövetővé válás folyamatába történő eredményesebb beavatkozásra.

2. Képessé válnak az áldozati helyzetben lévő gyermekek és fiatalkorúak viktimizációs jegyeinek felismerésére. 

3. Képessé válnak a kiskorú áldozatok és elkövetők részére eredményesebb segítségnyújtásra. 

4. Képessé válnak az intézményi erőszak és rendszerabúzus jellemzőinek megismerését követően saját intézményrendszerükben az ezt kizáró protokoll létrehozására és működtetésére.

5. Képessé válnak a fiatalkori alkohol- és drogfogyasztás árulkodó jegyeinek eredményesebb felismerésére és a probléma kezelésére.

6. Megismerve a kiskorúak viselkedésével kapcsolatos tipikus konfliktusforrásokat és azok jellemzőit, képessé válnak e konfliktusok eredményesebb feloldására.

7. Képessé válnak a jelzőrendszer működésének hatékonyabb átlátására, a beavatkozási területek és lehetőségek pontosabb felismerésére. 

8. Képessé válnak a bűnmegelőzés különféle eszközeinek és módszereinek saját szakterületükön történő alkalmazására.

9. Képessé válnak a jelzőrendszer intézményei közötti eredményesebb kapcsolattartásra és együttműködésre.

10. Képessé válnak a gyermeki jogok saját szakterületükön történő eredményesebb figyelembe vételére és érvényre juttatására.

11. A gyakorlati képzés eredményeként képessé válnak a konfliktusok eredményes kezelésére. elsajátított konfliktus-kezelési technikák segítségével képessé válnak arra, hogy tanácsot, javaslatot adjanak a konfliktus-helyzetben lévők számára konfliktusaik hatékonyabb megoldása érdekében.

12. Képessé válnak a mindennapi életben leggyakrabban előforduló konfliktusokkal kapcsolatos – képzés során megszerzett - alapvető ismereteik (háttér, okok, típusok) alkalmazására.

13. Képessé válnak a konfliktus jellegének függvényében a legfontosabb konfliktus-feloldási, -kezelési módok és lehetőségek kiválasztására. 

14. Képessé válnak a tipikus konfliktushelyzetek gyakorlatban történő felismerésére és szükség esetén az elsajátított konfliktuskezelési technikák alkalmazására.

15. Megszerzett képességeiknek köszönhetően képessé válnak az érintettekkel való hatékonyabb kommunikációra. 

 

5. A programba való bekapcsolódás feltételei:

1. Végzettség: Középfokú végzettség

2. Szakmai gyakorlat: Közigazgatási vagy egészségügyi, szociális, oktatási, igazságszolgáltatási, ill. non-profit területen megszerzett gyakorlat

3. Egészségügyi alkalmasság: -

4. Esetlegesen előzetesen elvárt ismeret(ek): -

5. Egyéb feltétel(ek): A képzés költségeinek befizetését igazoló irat bemutatása.

                                      A jelentkezési lap megfelelő kitöltése, aláírása.

                                      Felnőttképzési szerződés megkötése.

 

6. Képzési idő: 48 óra, ebből - Elmélet 34 óra

                                              - Gyakorlat 14 óra

 

7. Intenzitás Időtartam:

 Napi 8 órában vagy 6 nap 1 hét - hónap

 Napi 6 órában vagy 2*4 nap 2 hét - hónap

 Napi 6 órában 4*2 nap 7 hét - hónap

 

8. A képzés formája: csoportos képzés

 

9. A tananyag egységei (moduljai):

A program moduljainak megnevezése, Elm. óraszám, Gyak. óraszám

1.  I. elméleti modul 34 -

2.  II. (gyakorlati) modul - 14

    

10. A képzés (ill. egységeinek) elvégzését igazoló irat megnevezése: Tanúsítvány 

kiadásának feltételei:

- A képzés két moduljának elvégzése.

- A képzés zárásakor megírt teszt legalább 60%-os teljesítése.

- I. (elméleti) modul esetén 10%-ot nem meghaladó hiányzás.

- Gyakorlati modulon teljes részvétel.

 

11. Képzés kezdési időpontja : Igény szerint folyamatosan  

 

12. Csoportlétszám:

1. Minimum 20 fő

2. Maximum 24 fő

 

13.  A képzés díja: Létszámtól, helyszíntől függően Ft/fő